MĚSTO S VIZÍ

OLOMOUC 2028

Olomouc potřebuje dlouhodobou vizi, tu je potřeba spoluvytvářet s odborníky, občany, architekty a neziskovým sektorem. Každý z cílů vize bude mít svého odpovědného garanta, který bude na základě měřitelných ukazatelů dohlížet na jeho naplňování a na to, že rozhodnutí a kroky správy města budou v souladu s dlouhodobou vizí.

Olomouc je v roce 2028 městem, které je evropské, vzdělané, bezpečné a prosperující. Olomouc je „SMART“ městem, kde se dobře žije, studuje, pracuje i tráví volný čas. Olomouc je městem, které:

  1. se udržitelně rozvíjí
  2. je otevřené a dobře spravované
  3. je přitažlivé a propojené
  4. je živé a kreativní
  5. je vzdělané a moderní

JAK VYPADÁ OLOMOUC V ROCE 2028

  1. Město udržitelně se rozvíjející

Olomouc je městem, které nepřešlapuje na místě, ale dynamicky se rozvíjí. Ctí přitom principy udržitelnosti a hodnoty svého historického a kulturního dědictví. Radnice se inspiruje úspěšnými příklady z dobře fungujících evropských měst. Město propojuje firmy a investory a připravuje pro ně příznivé podmínky. Město ve spolupráci s univerzitou podporuje oblast výzkumu a technologií. Vznikají tak pracovní místa, která do města přitahují kvalifikovanou pracovní sílu. Olomouc je tak mezinárodně známým výzkumným a technologickým centrem. Spolu s rozvojem pracovních příležitostí se udržitelně rozvíjí také bydlení. To se týká i bydlení pro seniory, sociálně slabé apod. Správa města chytře využívá existujících technologií a postupů a je připravena na budoucí technologické výzvy.

Olomouc řádně pečuje o veřejnou zeleň a městský mobiliář, který rozvíjí a modernizuje. Olomoučané mají možnost podílet se na údržbě městské zeleně např. adopcí veřejných záhonů či projekty zelených vnitrobloků s podporou města. Město stojí především na pěší, hromadné dopravě a cyklodopravě. Olomouc je městem, v němž se pohodlně a zdravě žije. Město rozvíjí svůj jedinečný genius loci.

Olomouc je též městem, které se nestaví zády k sociálním problémům. Ať už jsou to lidé bez domova, lidé s různými sociálními i zdravotními dysfunkcemi, osamělé matky. Olomouc je dobré město pro život v celém jeho průběhu. To se týká jak narození, tak i důstojného života seniorů. Organizace zabývající se službami tohoto typu mají dostatečnou podporu, aby mohly svoje služby vykonávat dobře a efektivně, ve smyslu udržitelnosti a rozvoje a ve spolupráci s výzkumem a využitím dostupných technologií.

  1. Otevřené a dobře spravované město

Olomoucká radnice jednoduše a srozumitelně komunikuje s obyvateli s využitím digitálních technologií a atraktivních infografik ve veřejném prostoru. Komunikace správy města s obyvateli je hravá, estetická a moderní. Město nezakazuje ani nepřikazuje, ale motivuje. Zárověň však je správa města schopna efektivně a komplexně řešit bezpečnost obyvatel a dokáže si dobře poradit s asociálními jevy společnosti, ve spolupráci s odborníky.

Radnice aktivně vybízí Olomoučany ke spoluúčasti na správě města a dává prostor nejrůznějším názorům. Část městského rozpočtu je vyhrazena principům participativního rozpočtování. Město hledá odborná řešení na základě konzultací s odborníky v nejrůznějších oblastech. S finančními prostředky nakládá účelně a s péčí řádného hospodáře. Olomouc investuje s rozvahou a vidinou dlouhodobé udržitelnosti investic a s důrazem na všechny oblasti a úrovně života a věkové kategorie obyvatel.

  1. Přitažlivé a propojené město pro lidi

Olomouc je městem přitažlivým pro stávající i budoucí obyvatele, kteří jsou jeho základem. Olomouc je vyhledávaná turisty z celého světa. Radnice podporuje potřeby soudobého turismu a pomáhá vytvářet podmínky pro to, aby návštěvníci v Olomouci zůstávali delší dobu a plně využili potenciálu, který město a jeho okolí nabízí. Město s turisty, stejně jako se svými obyvateli, komunikuje moderním a atraktivním způsobem. Správa města si je vědoma přínosů, ale i zátěže turismu. Proto je nastaven projekt tzv. udržitelného turismu, který zárověň čerpá z výhod, ale též zachovává a chrání genius loci Olomouce a pohodlí i dostatek soukromí obyvatel města. To se děje ve spolupráci s odborníky a obyvateli města.

Olomouc je městem dostupným dopravně i cenově. Městem vstřícným, bezpečným a pohostinným. Absolventi Univerzity Palackého a dalších olomouckých škol chtějí ve městě zůstat a žít. Mají zde dostupné bydlení, kvalifikovanou práci a dobrou infrastrukturu (kvalitní školy, školky či obchody). Olomouc je láska na celý život. Je to město, které obyvatelé vnímají jako svůj domov a dávají svému městu to nejlepší ze své produktivity. Město disponuje kvalitním zdravotnictvím a vhodně řeší otázky sociální politiky, např. podporou dostupného bydlení.

V Olomouci existuje městský architekt, který dohlíží na to, že se historická zástavba citlivě doplňuje s kvalitní moderní architekturou vzešlou z férových veřejných soutěží. Město je propojené s přírodou a poskytuje množství možností pro aktivní trávení volného času i odpočinek. Řeky Morava a Bystřička, stejně jako Mlýnský potok, jsou integrální a rozvíjenou součástí města a živé přírody. Nábřeží jsou živá a využitá.

  1. Živé a kreativní město

Efektivní podporou kultury a kreativního průmyslu ve městě lze z Olomouce učinit kulturní centrum evropského významu. Investice do kreativity a individuality lidí je tou nejhodnotnější investicí. Vznikají různorodé druhy podnikání a služeb ve městě. Vzniká i poptávka a s tím související rozvoj. Město oživují lidé, zahrádky restaurací a kulturní akce. To vše se děje v maximální spolupráci s univerzitou s využitím moderních technologií. Důsledkem je zajímavý prostor pro práci i zábavu, odpočinek, sport a ostatní oblasti života. Díky tomu roste zájem turistů i nově příchozích obyvatel, roste prosperita města a jeho občanů.

  1. Vzdělané a moderní město

S podporou kreativity souvisí podpora moderního vzdělávání a školství. Vzdělané město automaticky přitahuje moderní způsoby podnikání, firmy, jejichž záměry a cíle jsou v souladu se současným trendem udržitelného rozvoje.

Takovým a podobným tématům se s využitím efektivních moderních metod již věnují odborníci u nás i ve světě. Město funguje jako dynamický živý organismus, z čehož mají užitek nejen jeho obyvatelé, ale i širší region.

Vize je nezbytnou součástí efektivního dosažení cílů. Je však třeba spojit síly a společně, vytrvale a v souladu konat uvážené a správné kroky směrem ke společnému štěstí a prosperitě. Lze to dělat s lehkostí a radostně. Pojďme se do toho pustit. Máme k tomu vše, co potřebujeme.