OLOMOUC VSTŘÍCNÁ

Vstřícné město je základem pro to, aby se nám tu všem spokojeně žilo. Nabízíme několik řešení, které k větší vstřícnosti Olomouce přispějí. Konkrétně bude Olomouc

VSTŘÍCNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ A PŘÍRODĚ

Jsme přesvědčeni, že město Olomouc si zaslouží lepší péči o zeleň a přírodu. Zejména stromy, které rostou řadu let, ustupují výstavbě velkou rychlostí, a to bez adekvátní náhrady. Více stromů znamená méně prachu, lepší vzduch, stín v létě, ochlazování rozpáleného města, udržení vlhkosti, lepší životní podmínky pro hmyz a ptáky. Náhradní výsadba za pokácené stromy nemůže být pouhým formálním slibem, musí se realizovat. Vyčleníme městské pozemky pro realizaci náhradních výsadeb, které se dnes nedaří umísťovat. Bude to výsadba bez zatížení rozpočtu města. Jedním z příkladů může být pozemek města na Lazcích vedle Dlouhé ulice.

Pro město více přírody. Pro lidi vlídnější životní prostředí pro zdraví a příjemnější trávení volného času.

VSTŘÍCNÁ K PLYNULEJŠÍ DOPRAVĚ A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI

Uvědomujeme si, že budoucí řešení dopravy ve městě nemůže být založeno na individuální automobilové dopravě. Ta musí být redukována ve prospěch cyklodopravy, pěší dopravy a MHD. Vedení města musí jít příkladem a nejezdit až k radnici autem.

Cyklodoprava musí být založena na smysluplné, logické, bezpečné, plynulé a chodce neohrožující síti městských a příměstských cyklostezek.

Zasadíme se o vznik základního městského cyklookruhu s pracovním názvem OkOlo (Okruh Olomouce). Cyklisté budou moci z různých okrajových částí směrem do centra najet na OkOlo a po něm se bezpečně dostat do jiné části města. Konkrétní detaily trasy OkOla nyní domýšlíme a diskutujeme s odborníky.

Součástí řešení cyklodopravy ve městě a okolí budou skutečně bezpečná (hlídaná) parkoviště pro kola na důležitých místech, jako je vlakové nádraží, náměstí apod.

Městská hromadná doprava musí být doprava komfortnější a modernější.

Zasadíme se o zlepšení kondice DPMO, a to jak z pohledu optimalizace struktury a řízení této městské akciové společnosti, tak z pohledu jejího financování městem v případě zahušťování a doplňování tras.

Zlevníme dlouhodobé jízdenky, sjednotíme ceny klasických a SMS jízdenek, zavedeme zlevněné SMS jízdenky.

Možnost řešení individuální automobilové dopravy obyvatel z okolních obcí zaměstnaných v Olomouci vidíme v organizování záchytných parkovišť a v budování parkovacích domů v okrajových částech města. Na tato místa bude navazovat MHD s četnými intervaly odjezdů.

Zasadíme se o větší integraci „městského“ osobního vlaku s MHD. Tzn. nejen platnost jízdenky (ta je již dnes), ale také možnost označení jízdenky ve vlaku, platnost SMS jízdenky, dobrá informovanost o odjezdech vlaku nejen na konkrétní zastávce, ale také na blízkých autobusových zastávkách, pokud se zde vyskytují. Prosadíme zřízení zastávky na znamení „Na Gebech“ (či „Na Poděsech“).

Pěší doprava musí být bezpečná (nekoliduje s cyklostezkami), příjemná a atraktivní pro lidi.

Otevřeme téma řešení emisí z dopravy ve městě s cílem snížit množství polétavého prachu, benzo(a)pyrenu a dalších.

VSTŘÍCNÁ K OBČANŮM, JEJICH AKTIVITÁM, NÁZORŮM A POŽADAVKŮM

Chápeme, že požadavky občanů je potřeba nejen sbírat a archivovat, ale i zpracovávat, vyhodnocovat a dávat občanům zpětnou vazbu.

Využijeme IT know-how, které máme. Dále využijeme příklady z jiných měst, kde jsou v této oblasti dále. Brno, Nové Město na Moravě, Praha, Kolín, Černošice a další.

Budeme podporovat život v městských částech, spolky, spolkovou činnost, komunitní projekty a další aktivity občanů, které budou přímo navazovat na jejich potřeby. Je to jeden z důležitých rysů občanské participace.

VSTŘÍCNÁ K NÁVŠTĚVNÍKŮM

Víme, že návštěvníci Olomouce znamenají pro město a jeho obyvatele významný ekonomický přínos a současně jsou přidanou hodnotou v podobě výměny názorů, pohledů, kultur.

Chápeme, že návštěvníci a obecně turismus musí zároveň zachovat genius loci města, včetně vysoké úrovně bezpečnosti návštěvníků i obyvatel.

Je jasné, že Olomouc má velký turistický potenciál, který lze lépe využít lepší propagací města.

Vrátíme Floru květinám, k větší propagaci města využijeme Olomoucké unikáty kulturní (AFO, Olomoucké barokní slavnosti, varhanní koncerty a další), architektonické (nejen Sloup Nejsvětější Trojice, ale také kostely a kaple, paláce, kašny, forty a další, včetně blízkého okolí), přírodní (parky, lužní lesy v okolí, blízké Jeseníky a jejich možnosti) a gastronomické (Tvarůžkový festival, Garden food festival, vinné slavnosti, pivní slavnosti a další).

VSTŘÍCNÁ V SOCIÁLNÍ OBLASTI – K OSLABENÝM

Z výhledu demografického a socioekonomického vývoje vyplývá, že v následujících 30 letech dojde ke stagnaci podílu mladé generace, oslabí se podíl obyvatel v produktivním věku a významně naroste počet obyvatel ve věku nad 65 let. “Stárnutí populace” se dotkne prakticky všech oblastí života společnosti. Síť sociální pomoci se musí zaměřit na skutečně potřebné, např. seniory, osoby s mentálním a zdravot­ním postižením, obyvatele problémových lokalit města.

Sociální pomoc chápeme opravdu jako pomoc, nikoliv jako životní styl.

Zaměříme se zde na 4 základní témata:

 • Dotační programy z rozpočtu města (týká se více oblastí, např. i školství, sportu, volnočasových aktivit), rozdělování dotací bez ohledu na zřizovatele
  • provedeme revizi jednotlivých oblastí i výše poskytovaných dotací
  • je zřejmé, že sociální pomoc bude mít z různých důvodů vyšší nároky na přísun peněz. Proto budeme prosazovat jejich financování z více zdrojů, nejen z městských zdrojů: z fondů EU, státního rozpočtu, ze soukromých zdrojů
  • financování zároveň musí být víceleté a tím i předvídatelné (pro obě strany)

 

 • Podpora seniorských programů, zaměření sociálních služeb na občany 65+, podpora osob se zdravotním postižením
  • z rozpočtu města podpoříme programy pro cílenou denní aktivitu seniorů, kteří jinak žijí v kruhu své rodiny (zajištění pomoci)
  • namísto velkých komplexů finančně podpoříme spíše asistenční služby
   a terénní pracovníky pro ty seniory, kteří s touto pomocí mohou a chtějí zůstat u sebe doma (zajištění podpory)
  • domovy pro seniory: podpoříme výstavbu nebo adaptaci spíše menších objektů (zajištění péče)
  • podpoříme dobrovolnictví ze strany organizací i jednotlivců – finančně z rozpočtu města prostřednictvím dotací neziskovým organizacím, firemní
   dobrovolnictví a dobrovolnictví fyzických osob – např. oceněním, prezentací atd.
  • podpoříme projekt Rodinná politika města
  • budeme naplňovat projekt Bezbariérová Olomouc

 

 • Sociální prevence a poradenství
  • zaměříme se na poradenské služby pro sociálně ohrožené skupiny obyvatel při řešení tíživých životních situací: předcházení nezaměstnanosti, obrana proti lichvě, bezplatné právní poradenství. Posílíme programy na zvyšování finanční gramotnosti a síť poraden při pádu do dluhové pasti (spirálu půjček přitom musí vyřešit oblast justice)
  • podpoříme poradenskou síť s pomocí terénních pracovníků v problémových lokalitách
  • recepty musí být ale šité na míru konkrétní lokalitě města
  • zamezíme vytváření nových sociálně vyloučených lokalit