OLOMOUC VZDĚLANÁ

CHCEME DĚTI, KTERÉ UMĚJÍ PŘEMÝŠLET

Město má na školství značný vliv, je zřizovatelem mateřských a základních škol.  Co je prioritou školství: vychovávat vzdělané občany, kteří budou mít zájem podílet se na chodu města, nebo chovat nevzdělané „ovčany“, kterým je vše jedno?

Piráti a Starostové v tom mají jasno. Nabízíme proto několik cest v oblasti vzdělávání, které rozhodně nezatíží městský rozpočet momentálně se topící ve dvoumiliardovém dluhu.

UNIVERZITNÍ MĚSTO

Univerzita je špičkovým centrem vědy a vzdělání. Dosavadní spolupráce univerzity a škol spočívá především v tom, že školy umožňují pedagogickou praxi budoucím učitelům a učitelkám. Některé fakulty se již moderní spolupráci otevřely, například přírodovědecká. Je tedy na co navazovat a co rozvíjet. Vzájemné obohacení mateřských, základních škol a univerzity může být ale daleko rozsáhlejší. 60 % studentů pedagogických fakult nezůstává v oboru.

 • podpoříme hlubší a komplexní spolupráci škol s univerzitou
 • podpoříme přednášky odborníků z řad učitelů i studentů UP ve školách (např. projekt UniON)
 • podpoříme společné vytváření celoškolních projektů (např. při výuce průřezových a globálních témat)
 • podpoříme spolupráci při přípravě terénních praxí a školních exkurzí (např. na univerzitní vědecká pracoviště, laboratoře)
 • podpoříme zapojení motivovaných studentů do výzkumných projektů (nejen projekt Badatel)
 • podpoříme vznik volnočasových kroužků pro děti na školách, vedených studenty a studentkami univerzity
 • budeme motivovat studenty Pedagogické fakulty, aby pokračovali ve svém oboru, nejlépe na olomouckých školách

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Řada škol a učitelů a učitelek přemýšlí, jak lépe vzdělávat děti, aby byly do života vybaveny nejen potřebnými znalostmi, ale i dovednostmi, díky nimž budou schopni se uplatnit. Například pracovat s informacemi, vyhledat si je a kriticky o nich přemýšlet, pracovat v týmu, řídit diskusi a respektovat názory jiných. Takové děti jsou v dospělosti méně manipulovatelné – ať už reklamou či politickou kampaní.

Chceme podpořit školy, ředitele a ředitelky škol i jednotlivé vyučující, kteří vnímají potřebu neustále zlepšovat svou práci tímto směrem.

 • vytvoříme finanční podmínky pro další vzdělávání učitelů v moderních formách výuky
 • podpoříme další vzdělávání učitelů a učitelek, tak aby se mohli věnovat mediální výchově, vyučovat metodami kritického myšlení
 • podpoříme další vzdělávání učitelů, tak aby mohli ještě lépe používat respektující komunikaci, uměli vytvářet podnětné, bezpečné prostředí a zdravé školní klima
 • budeme osobně a často hovořit s řediteli a ředitelkami škol
 • podpoříme školní projekty posilující vzdělávání ke kritickému myšlení a čtenářské gramotnosti
 • podpoříme sdílení dobré praxe mezi školami navzájem
 • podpoříme změny, které povedou k dobrým vztahům mezi školou, rodiči a dítětem (Rodiče vítáni)
 • podpoříme školy v získávání projektů z EU

ALTERNATIVA

V současné době působí v Olomouci jen několik málo škol, které nabízejí alternativní vzdělávání (např. Waldorfská škola, Scio škola). Zájem rodičů je značný a řada z nich volí domácí vzdělávání nebo odchází z Olomouce do jiných míst, která jsou alternativnímu školství přívětivější. Alternativa přitom vytváří zdravou konkurenci a v důsledku se podílí na zvyšování kvality. Netvrdíme, že alternativní vzdělávání je „lepší“ než státní, jsme však přesvědčeni, že rodiče mají mít možnost volby.

 • podpoříme vznik jiných typů škol, např. škol komunitních
 • nebudeme bránit vzniku škol a tříd světově respektovaných pedagogických směrů (např. Montessori, Daltonská, Jenská)
 • podpoříme vznik dětských skupin, lesních školek
 • nabídneme semináře o alternativním vzdělávání, včetně domácího vzdělávání
 • nadále budeme podporovat rozvoj Česko-britské ZŠ A MŠ

KOLIK ŘEČÍ ZNÁŠ, TOLIKRÁT JSI ČLOVĚKEM

Výuku jazyků je třeba co nejvíce podpořit – bez jejich dobré znalosti zůstaneme montovnou Evropy. Ve školách se žáci a žákyně učí dvěma cizím jazykům, často ale nemají možnost si vyzkoušet, co se naučili, ve skutečném prostředí – v cizině.

 • podpoříme mezinárodní jazykové pobyty jednotlivců
 • podpoříme skupinové pobyty v zahraničí (např. v partnerských školách a výměnné pobyty na školách partnerských měst)
 • podpoříme finančně jazykové vzdělávání pro sociálně slabší (zaplacení mezinárodní jazykové zkoušky)
 • vytvoříme podmínky pro lektory jazyků ze zahraničí, tak aby děti byly od počátku v kontaktu i s rodilými mluvčími
 • do partnerských měst mají jezdit raději studenti a ne funkcionáři, kteří často neumí ani jeden světový jazy
 • podpoříme zapojení do jazykových soutěží pro žáky ZŠ ve spolupráci s UPOL

VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH

Je obecně známo, že děti se stále méně pohybují a stále více času tráví u počítačů a chytrých telefonů. Každý nemusí být ve sportovním klubu a třikrát týdně trénovat, stačí se jen pravidelně přirozeně hýbat. Příležitostí k pohybu je dost – jen je objevit a otevřít.

 • zasadíme se o zpřístupnění dalších školních hřišť a sportovišť veřejnosti (venkovní areál školy má sloužit lidem v okolí k volnočasovým aktivitám)
 • „O přestávce z boudy ven“ – v areálu škol lze vytvořit takové zázemí, aby žáci mohli o přestávkách ven (inspirace populárním „finským modelem“)
 • podpoříme vznik nových a rozvoj stávajících hřišť pro nejmenší, jejich pravidelnou údržbu a čištění, výstavbu nových hřišť na sídlištích
 • zasadíme se o to, aby fotbalový areál Sigma Olomouc, jehož majitelem je město, mohla využívat veřejnost
 • podpoříme tzv. malé sporty, nelze do budoucna preferovat jen fotbal. Podpora sportů musí být současně transparentní, podporu mohou dostat jen průhledně hospodařící kluby se známými vlastníky
 • podpoříme zbudování kanálu pro jízdu na divoké vodě
 • podpoříme organizace, které se věnují dětem – Skaut, Sokol, hasiči (další využití venkovních areálů škol pro skautské družiny)

AKTIVNÍ OBČAN, NIKOLI PASIVNÍ „OVČAN“

„Ovčany“ mají jiní politikové rádi: do ničeho nešťourají, protože je to nezajímá. Tak takhle ne! Jsme přesvědčeni, že Olomouc potřebuje aktivní a občansky gramotné lidi, kteří budou mít zájem o fungování svého města. Aktivní občany je potřeba podporovat a nové vychovávat.

 • podpoříme preventivní programy ve školách i mimo ně
 • vytvoříme projekt „Jak funguje město”
  • uspořádáme workshop pro žáky a studenty všech typů škol i pro veřejnost o fungování městské samosprávy, občanské zodpovědnosti a občanské gramotnosti
 • podpoříme celoživotní vzdělávání
 • zasadíme se o konání konference TEDx v Olomouci